Rostliná výroba

  • Image description V současné době hospodaříme na 1743 ha zemědělské půdy, z toho je 1647 ha půdy orné, 51 ha trvalých travních porostů, 26 ha chmelnic a 19 ha ovocných sadů. Výměra půdy se rozkládá na katastrálních uzemích 16 obcí, od Libochovic až po Sulejovice. Velká většina půdního fondu je tvořena černozeměmi, na úpatí Hazmburku jsou půdy kamenité, s horší bonitou. Hospodaříme v klimatickém regionu T1(teplý,suchý). Průměrná roční teplota vzduchu je v naší oblasti 9,2 °C. Srážkový stín Krušných hor se u nás projevuje nižším průměrným ročním úhrnem srážek, který činí 443 mm. Páteřní plodinou v osevním postupu je na 550 ha ozimá pšenice, dále pěstujeme 120 ha ozimé řepky, 160 ha cukrovky, 110 ha jarního ječmene, 100 ha jarní pšenice, 55 ha hrachu, 100 ha vojtěšky, 70 ha ozimého ječmene, 70 ha máku, 320 ha kukuřice na siláž. S 26 ha chmelnic se řadíme mezi tradiční pěstitele chmele v Úštěcké oblasti. Na pozemcích s horší bonitou je 51 ha luk. Na 300 ha v okolí Siřejovic je zavedena závlaha. Na celé výměře chmele je kapková závlaha. Sady tvoří staré výsadby třešní a měruněk na půdách s nízkou kvalitou na úpatí Hazmburku. Vzhledem k velkému stáří výsadeb, zastaralým odrůdám a nemožné závlaze se nedá zajistit pořebné množství a kvalita ovoce k prodeji a tím jsou sady dlouhodobě nerentabilní. Proto bylo v roce 2014 přistoupeno k jejich likvidaci.